کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
آبروانی، رباب کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز 041-33351048
آبیار، میترا دانشجوی کارشناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
آبیلی، محمد کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
آخوند زاده، مریم
محمدی، مسعود دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آذربویه، نسرین
آذرلی، بهناز
آذری، آیدین کارشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آذری، حمزه
آذری، ندا
آریا، مهتاب
آزاد، هدیه کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 021-88644001-38
آزادی، تانیا
آزادی، قاسم کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
آسایش‌پور، سمیه
آسیان ، فاطمه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات اهواز
آشیم، مهدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد 0531-3724111
آفتابی آرانی، فاطمه کارشناسی، دانشگاه قم
آقانبی، سلیمه
آقایی ، عزت

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©