درباره پایگاه کتابداران ایران

پايگاه كتابداران ايران بر اساس نيازسنجي صورت گرفته از طريق پرسشنامه و مطالعه پايگاههاي مشابه خارجي در قالب پايان نامه تحصيلي دوره كارشناسي ارشد و طرح پژوهشي در گروه كتابداري دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز با مشخصات ذيل ايجاد شده است:

عنوان: «طرح پيشنهادی ايجاد پايگاه وب کتابداران ايران براساس نيازهای آنان»

مجري: محمد نعيم آبادی

استاد راهنما: دکتر فريده عصاره

استاد مشاور: دكتر عبدالحسين فرج‌ پهلو

امروزه اکثر مراکز علمی و فرهنگی، سازمانها، کتابخانه ها و گروههاي حرفه اي و تخصصي در سطح جهان از طريق پايگاههای وب اختصاصی خود به عنوان وسيله ای استاندارد جهت دسترس پذير ساختن اطلاعات خود استفاده می نمايند. در اين پژوهش محتوای پايگاه وب کتابداران ايران براساس نيازهای کاربران آن مورد بررسی و تحليل قرارگرفته است. پژوهش از نوع کاربردی با رويکردی توصيفی تحليلی بوده و به روش پيمايشی صورت گرفته است. براساس فرضيه های پژوهش-سه پرسشنامه برای انجام تحقيق در اختيار افراد قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کليه کارشناسان-دانشجويان مقطع دكترا و كارشناسي ارشد و اساتيد کتابداری و اطلاع رسانی ايران بود. همچنين به بررسی و مطالعه منابع ازجمله مواد چاپی- اينترنت - تحقيقات گذشته و... برای تعيين ملاکهای مورد نياز و خدمات قابل ارائه درسايت کتابداران ايران و استخراج ويژگيهای سايتهای کتابداری سايرکشورها پرداخته شد.

براساس نتايج حاصل از
پرسشنامه ها و مطالعه منابع، پرسشنامه اصلی پژوهش با ۵۲ سوال در ۵ گروه تدوين شد. اولويت گروههای مختلف به ترتيب به گروه سوالات: بانکهای اطلاعاتی، پيوندها، اخبار، کتاب و نشر و کتابداران توسط پاسخگويان تعيين شد. براين اساس پايگاه وب کتابداران ايران با توجه به اصول طراحی و نتايج نيازسنجی با نشانی www.ketabdar.com ايجاد شد و جهت استفاده کتابداران کشور در اينترنت به بهره برداری رسيد.
 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©