هنر، شهرسازي و معماري اسلامي در عهد حفصيان در افريقيه در قرون وسطي، فقه شهر

·         عنوان كتاب: هنر، شهرسازي و معماري اسلامي در عهد حفصيان در افريقيه در قرون وسطي، فقه شهر

·         مؤلف: دکتر محمد رضا شهيدي پاك

·         Tatell: Islamic art,urbanization , architecture in Hafsidsperiod in medieval in Ifriqyah Using jurisprudence in urbanization

 

·         Author: Dr.Mohammad Reza Shahidipak – Post- Doc in Philosophy

  • ناشر: انتشارات سراي كتاب
  • محل نشر: قم
  • سال نشر: 1396
  • موضوع: هنراسلامي، شهرسازي – معماري اسلامي- تاريخ هنر – هنر اسلامي حفصيان – معماري قرون وسطي - شهرسازي اسلامي - حقوق شهري – فقه شهر – هنرهاي تجسمي، نمايشي حفصيان – افريقيه – ابن رامي
  • شماره شابك(ISBN): 0- 9- 98080- 6000- 978
  • قيمت: 100000ريال

معرفی کتاب:

كتاب حاضر ترسيم پژوهشي از ادوار فعاليت زيبا شناختي انسان است كه به نام يكي از ملل اسلامي در قرون وسطي ثبت شده است. ملل اسلامي و جوامع ديني ساكن در شهرهاي مديترانه غربي از شهرهاي اسپانيا دوره اسلامي (اندلس) تا شهرهاي مغرب و افريقيه كه امروزه آن را شمال آفريقا مي خوانند، در ابعاد مختلف هنر از شهرسازي و معماري و نقاشي و موسيقي، شعر نمونه هاي ماندگاري پديد آوردند كه مورخان بزرگ تاريخ هنر آن را از نقاط شكوه فعاليت نفس دانسته اند. هنر چنانكه در تعابير فلسفي آمده است نوعي فعاليت براي درك كلي است. اين مفهوم درك كلي مشترك بين هنر جوامع ديني است و در يكي از ادوار تاريخ هنر در حوزه مديترانه در عصر حفصيان در افريقيه صورت گرفته است. ميراث عظيم انواع فعاليت هاي هنري اين عصر در تأسيس شهر تونس به عنوان جامعه توحيد مدار و وحدت بخش و دولت- شهر و پايتخت ماندگار با عمري بيش از هزار سال و آثار بسياري كه امروزه در موزه لور پاريس و در موزه باردو تونس از اين دوره نگهداري مي شود، متجلي شده است. پژوهش تاريخ اجتماعي هنر اسلامي و كاركردهاي آن در تأسيس شهر و سازه هاي آن نشان داده است. تاريخ شهرسازي تونس به منزله، نمونه شهر اسلامي و مثال شهر قرون وسطي است كه همه عناصر شهري را در خود دارد. بررسي سير تاريخي تكامل شهر اسلامي در تونس اين شهر را به عنوان كارگاه آموزشي تأسيس و توسعه نمونه شهر اسلامي در آورده است.

پژوهش حاضر مرحله تكامل شهرسازي و هنر و معماري اسلامي در تونسي است كه به عنوان پايتخت حفصيان شكل گرفت و موضوع فقه شهر اسلامي و كاربرد اجتهاد و فتوا و نوازل در طراحي و معماري شهري اصطلاحي مورد توجه و ويژه كه از ويژگيهاي تمدني عصر حفصيان است كه مؤلف در اين پژوهش به ابغاد مختلف آن پرداخته است

 مشخصات ظاهري كتاب:

كتاب حاضر با عنوان« هنر، شهرسازي و معماري اسلامي در عهد حفصيان در افريقيه در قرون وسطي، فقه شهر »، تأليف دكتر محمد رضا شهيدي پاك عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامي قم با شماره كتابشناسي: 3998629 و با رده بندي كنگره: 901394/هـ 9ش/6260N و رده بندي ديويي: 176711/709كه توسط انتشارات سراي كتاب قم در پاييز 1396 براي اولين بار در قطع وزيري متوسط و با جلد شميز در 93 صفحه چاپ و منتشر شده است. مؤلف اين اثر در فهرست بندي مفصل، مطالب کتاب را در هشت باب و 37 فصل و 39 قسم دسته بندي كرده است. عناوين هريك از باب ها، فصول و قسم ها با عنوان كتاب ارتباط منطقي دارد كه برخي فصول و قسم ها و عبارات گرچه كوتاه هستند ولي مطالب و گزارشات و تحليل ها علمي و مستند هستند كه ارجاعات به صورت درون متني آورده است. و در پايان هم فهرست منابعي كه در كتاب استفاده شده معرفي شده است.

محتواي مطالب كتاب:

مؤلف پس از پيشگفتار با بيان مسئله اهداف و روش پژوهش با بيان هنر، به عنوان مهمترين راه درك كلي و فلسفه هنر باب هاي كتاب را به شرح زير آغاز مي كند:

باب اول: مقدمه تاريخي و چيستي هنر اسلامي در شش فصل.

باب دوم: تقسيمات هنر در تاريخ جهان در سه فصل.

باب سوم: تاريخ و جغرافياي افريقيه و دولت حفصيان در پنج فصل.

باب چهارم: سيماي اجمالي هنر دوره حفصي و موضوعات آن در دو فصل.

باب پنجم: هنرهاي تجسمي عصر حفصيان و معماري اسلامي در افريقيه حفصي در هفت فصل.

باب ششم: شهرسازي اسلامي در دوره حفصيان، فقه در شهرسازي، كاربرد اجتهاد در طراحي و معماري شهري و ابن الرامي در احكام البنيان درهفت فصل (طولاني ترين باب كتاب را تشكيل داده است)

باب هفتم: صنايع دستي افريقيه عصر حفصيان- پارچه- چوب- شيشه در هنر افريقيه – عهد حفصيان و كاربرد چوب در هنر حفصيان را درسه فصل.

باب هشتم: هنرهاي نمايشي در عهد حفصيان در افريقيه در هشت فصل.

در بخش پاياني كتاب چكيده(Abstract) مطالب كتاب به زبان انگليسي ارائه شده و در صفحات پاياني كتاب به نمونه تصاويري رنگي از انواع هنر ها در افريقيه كه نگارنده كتاب برخي از آنهارا در موزهاي اروپايي مشاهده كرده است، اختصاص يافته است.

 

تهيه كننده: عباس رضازاده مقدم – دانشجوي دكتراي تاريخ و تمدن اسلامي – دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©